Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku

W 2024 roku wysokość minimalnej stawki godzinowej wzrośnie dwa razy:

  • minimalna stawka godzinowa od dnia 1 stycznia 2024 roku wyniesie 27,70 zł brutto,
  • minimalna stawka godzinowa od dnia 1 lipca 2024 roku wyniesie 28,10 zł brutto.

Kiedy spełniony zostanie wymóg stosowania minimalnej stawki godzinowej?

Ustawowy obowiązek dotyczący zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Aby zastosować określoną przepisami prawa minimalną stawkę godzinową, strony nie muszą w umowie określać wynagrodzenia w stawce godzinowej. Wynagrodzenie może być w umowie określone dowolnie, np. w stawce miesięcznej. Istotne jest jednak, aby faktycznie wypłacone wynagrodzenie, w przeliczeniu na godzinę wykonanej pracy, nie było niższe niż gwarantowana minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku. Co do zasady, kwestia ustalania ilości godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług powinna być określona w umowie zawartej przez strony. W przypadku braku takich ustaleń zleceniobiorca jest zobowiązany do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej bądź dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług w danym miesiącu.

Minimalna stawka wynagrodzenia podlega prawnej ochronie, co przejawia się w tym, że:

  • wypłata musi nastąpić w formie pieniężnej oraz w regularnych odstępach czasu (w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – co najmniej raz w miesiącu), według reguły określonej w art. 112 kodeksu cywilnego,
  • obowiązuje zakaz zrzeczenia się prawa do tego wynagrodzenia oraz przeniesienia go na inną osobę,
  • wynagrodzenie podlega ochronie przed egzekucją na zasadach określonych w art. 833 kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.