Kolejna wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 20 czerwca 2023 roku w sprawie o sygn. akt: KIO 1585/23, wydano pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie naszego Klienta – nakazując Zamawiającemu odrzucenie oferty konkurencji, co prowadzi do tego, że to oferta naszego Klienta znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu złożonych ofert i zdobywa kilkumilionowe zamówienie.

Istotne aspekty wyroku

Przedmiotem sporu było zagadnienie, w którym w wyjaśnieniach złożonych na wezwanie Zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny, konkurencyjny Wykonawca wskazał, że do realizacji zamówienia skalkulował środek niewskazany przez Zamawiającego w warunkach zamówienia. W odpowiedzi na skierowane zarzuty o niezgodności oferty z wymaganiami zamówienia, przeciwnik podniósł, że środek ten został wskazany jako środek dodatkowy i co do zasady nie będzie używany (tj. został skalkulowany na wypadek, gdyby pojawiła się konieczność jego użycia).

Kwestią, którą musiała rozstrzygnąć Krajowa Izba Odwoławcza było zatem to czy skalkulowanie w ofercie dodatkowego materiału (w tym przypadku soli drogowej) wskazuje na wadliwe ustalenie przedmiotu umowy i błąd w obliczeniu ceny, a w konsekwencji stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Na tak postawione pytanie Izba odpowiedziała twierdząco – stwierdzając, że w takim przypadku mamy do czynienia zarówno z ofertą niezgodną z warunkami zamówienia, podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jak i z błędem w obliczeniu ceny, skutkującym odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp.

Na uwagę zasługuje fakt, że w wyroku wprost wskazano, że błąd w obliczeniu ceny to nie tylko standardowe pomyłki w VAT, ale i błąd co do stanu faktycznego. Izba zwróciła uwagę, na to, że „jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której Wykonawca wskazuje w swojej ofercie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, kalkuluje w niej czynności/materiały, które nie są objęte przedmiotem zamówienia (czyli Wykonawca przyjmuje niewłaściwe dane) – to wówczas wskazana przez Wykonawcę cena jest nieprawidłowa, gdyż dotyczy innego stanu faktycznego niż przedmiot postępowania”.

Co istotne, w niniejszej sprawie wartość spornego środka nie była wysoka w porównaniu do wielomilionowej ceny globalnej oferty. KIO wskazała jednak, że w przypadku błędu w obliczeniu ceny (inaczej niż w przypadku omyłki) ustawodawca nie wskazał w przepisach, że błąd ten musi mieć charakter istotny.

Jest to już kolejna sprawa, w której Krajowa Izba Odwoławcza przychyla się do argumentacji przedstawionej przez naszą Kancelarię. Jeśli potrzebujesz pomocy w podobnej sprawie – zgłoś się do nas!