Skutki awarii platformy, na której prowadzone jest postępowanie

W wyroku z dnia 18 kwietnia 2023 roku (KIO 893/23, 894/23) Krajowa Izba Odwoławcza ponownie potwierdziła ukształtowane już stanowisko (np. w wyroku KIO 1760/21 czy KIO 2671/18), że „uniemożliwienie - wskutek problemów technicznych związanych z platformą zakupową udostępnioną przez Zamawiającego - złożenia oferty zainteresowanemu Wykonawcy, którego oferta mogła potencjalnie...

Utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny a kwestionowanie wyboru najkorzystniejszej oferty

Wezwanie skierowane przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny rodzi domniemanie tego, że oferta co do której skierowano wezwanie jest ofertą z ceną rażąco niską. W konsekwencji, to Wykonawca składający wyjaśnienia zobowiązany jest do obalenia takiego domniemania, poprzez udowodnienia za pomocą wyjaśnień oraz potwierdzających te wyjaśnienia...

Kilka słów o „innej omyłce” i możliwościach jej poprawienia

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie o sygn. akt: KIO 1900/23, wydanym w sprawie reprezentowanego przez nas Klienta, Izba poczyniła ciekawe rozważania w zakresie art. 233 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja pojęcia „innej omyłki” W wydanym rozstrzygnięciu Izba podzieliła stanowisko (wyrażone już w uzasadnieniu wyroku KIO z dnia 5 sierpnia 2009...

Kolejna wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 20 czerwca 2023 roku w sprawie o sygn. akt: KIO 1585/23, wydano pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie naszego Klienta – nakazując Zamawiającemu odrzucenie oferty konkurencji, co prowadzi do tego, że to oferta naszego Klienta znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu złożonych ofert i zdobywa kilkumilionowe zamówienie. Istotne aspekty wyroku...

Pomimo braku zastrzeżenia fakultatywnych przesłanek wykluczenia Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

W wyroku z dnia 21 stycznia 2022 roku (sprawa KIO 5/22) w stanie faktycznym sprawy, w którym zostało wykazane, a wręcz przyznane, że jeden z Wykonawców podał nieprawdziwe informacje w zakresie pozacenowego kryterium oceny ofert (dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru) Krajowa Izba Odwoławcza uznała takie działanie za czyn nieuczciwej konkurenci i orzekła, że pomimo braku...

Legitymacja do korzystania ze środków ochrony prawnej w sytuacji, gdy Wykonawca znajduje się na dalszej pozycji w rankingu ocenianych ofert

Czy znajdując się na dalszej pozycji (trzeciej, czwartej…) w rankingu złożonych ofert mam interes we wniesieniu odwołania? Odpowiedź na powyższe pytanie jest co do zasady twierdząca. Obecnie możliwość podjęcia walki o uzyskanie zamówienia poprzez wniesienie odwołania uległa znaczącemu poszerzeniu. Art. 505 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują...