O prawie – konkretnie i przystępnie…

Nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Od dnia 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowy kurs euro, który stosujemy do przeliczania wartości zamówień publicznych. Wartość ta wynika z obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 roku w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro...

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku

W 2024 roku wysokość minimalnej stawki godzinowej wzrośnie dwa razy: minimalna stawka godzinowa od dnia 1 stycznia 2024 roku wyniesie 27,70 zł brutto, minimalna stawka godzinowa od dnia 1 lipca 2024 roku wyniesie 28,10 zł brutto. Kiedy spełniony zostanie wymóg stosowania minimalnej stawki godzinowej? Ustawowy obowiązek dotyczący zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla określonych...

Skutki awarii platformy, na której prowadzone jest postępowanie

W wyroku z dnia 18 kwietnia 2023 roku (KIO 893/23, 894/23) Krajowa Izba Odwoławcza ponownie potwierdziła ukształtowane już stanowisko (np. w wyroku KIO 1760/21 czy KIO 2671/18), że „uniemożliwienie - wskutek problemów technicznych związanych z platformą zakupową udostępnioną przez Zamawiającego - złożenia oferty zainteresowanemu Wykonawcy, którego oferta mogła potencjalnie...

Utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny a kwestionowanie wyboru najkorzystniejszej oferty

Wezwanie skierowane przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny rodzi domniemanie tego, że oferta co do której skierowano wezwanie jest ofertą z ceną rażąco niską. W konsekwencji, to Wykonawca składający wyjaśnienia zobowiązany jest do obalenia takiego domniemania, poprzez udowodnienia za pomocą wyjaśnień oraz potwierdzających te wyjaśnienia...

Kilka słów o „innej omyłce” i możliwościach jej poprawienia

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie o sygn. akt: KIO 1900/23, wydanym w sprawie reprezentowanego przez nas Klienta, Izba poczyniła ciekawe rozważania w zakresie art. 233 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja pojęcia „innej omyłki” W wydanym rozstrzygnięciu Izba podzieliła stanowisko (wyrażone już w uzasadnieniu wyroku KIO z dnia 5 sierpnia 2009...

Kolejna wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 20 czerwca 2023 roku w sprawie o sygn. akt: KIO 1585/23, wydano pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie naszego Klienta – nakazując Zamawiającemu odrzucenie oferty konkurencji, co prowadzi do tego, że to oferta naszego Klienta znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu złożonych ofert i zdobywa kilkumilionowe zamówienie. Istotne aspekty wyroku...

Pomimo braku zastrzeżenia fakultatywnych przesłanek wykluczenia Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

W wyroku z dnia 21 stycznia 2022 roku (sprawa KIO 5/22) w stanie faktycznym sprawy, w którym zostało wykazane, a wręcz przyznane, że jeden z Wykonawców podał nieprawdziwe informacje w zakresie pozacenowego kryterium oceny ofert (dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru) Krajowa Izba Odwoławcza uznała takie działanie za czyn nieuczciwej konkurenci i orzekła, że pomimo braku...

Legitymacja do korzystania ze środków ochrony prawnej w sytuacji, gdy Wykonawca znajduje się na dalszej pozycji w rankingu ocenianych ofert

Czy znajdując się na dalszej pozycji (trzeciej, czwartej…) w rankingu złożonych ofert mam interes we wniesieniu odwołania? Odpowiedź na powyższe pytanie jest co do zasady twierdząca. Obecnie możliwość podjęcia walki o uzyskanie zamówienia poprzez wniesienie odwołania uległa znaczącemu poszerzeniu. Art. 505 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują...