Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku

W 2024 roku wysokość minimalnej stawki godzinowej wzrośnie dwa razy: minimalna stawka godzinowa od dnia 1 stycznia 2024 roku wyniesie 27,70 zł brutto, minimalna stawka godzinowa od dnia 1 lipca 2024 roku wyniesie 28,10 zł brutto. Kiedy spełniony zostanie wymóg stosowania minimalnej stawki godzinowej? Ustawowy obowiązek dotyczący zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla określonych...

Skutki awarii platformy, na której prowadzone jest postępowanie

W wyroku z dnia 18 kwietnia 2023 roku (KIO 893/23, 894/23) Krajowa Izba Odwoławcza ponownie potwierdziła ukształtowane już stanowisko (np. w wyroku KIO 1760/21 czy KIO 2671/18), że „uniemożliwienie - wskutek problemów technicznych związanych z platformą zakupową udostępnioną przez Zamawiającego - złożenia oferty zainteresowanemu Wykonawcy, którego oferta mogła potencjalnie...

Utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny a kwestionowanie wyboru najkorzystniejszej oferty

Wezwanie skierowane przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny rodzi domniemanie tego, że oferta co do której skierowano wezwanie jest ofertą z ceną rażąco niską. W konsekwencji, to Wykonawca składający wyjaśnienia zobowiązany jest do obalenia takiego domniemania, poprzez udowodnienia za pomocą wyjaśnień oraz potwierdzających te wyjaśnienia...

Pomimo braku zastrzeżenia fakultatywnych przesłanek wykluczenia Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

W wyroku z dnia 21 stycznia 2022 roku (sprawa KIO 5/22) w stanie faktycznym sprawy, w którym zostało wykazane, a wręcz przyznane, że jeden z Wykonawców podał nieprawdziwe informacje w zakresie pozacenowego kryterium oceny ofert (dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru) Krajowa Izba Odwoławcza uznała takie działanie za czyn nieuczciwej konkurenci i orzekła, że pomimo braku...